Sử dụng Ipad (người mới bắt đầu)

Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá iPad. Người tham gia sẽ học cách sử dụng Book Creator như một công cụ giảng dạy khi soạn giáo án phần đọc và nghe và một công cụ học tập khi trẻ có thể kết hợp đọc, viết, nói và nghe cùng nhau. Các ứng dụng khác như Pic Collage, Seesaw cũng được giới thiệu trong tiết học này.

Workshop Session 1
Location: High School C413 Date: Tháng Một 26, 2019 Time: 11:00 AM - 12:00 PM Language: Ha Pham