Sân chơi đổi mới

Sân Chơi Đổi Mới là cơ hội để người tham gia hội thảo hiểu hơn về phong trào Người Chế Tạo. Nó sẽ giúp chúng ta trả lời được nhiều câu hỏi bằng cách tham gia vào các hoạt động thực hành với nhiều thành phần của phong trào Người Chế Tạo. Người tham dự vào không gian này cũng sẽ có cơ hội khám phá nhiều cách khác nhau họ có thể hiện thực những nhân tố của phong trào Người Chế Tạo ở trường của mình. Không gian này sẽ bao gồm nhiều công cụ và phương cách thiết kế có thể được sử dụng ở trường. Không gian được thiết kế để khuyến khích những thảo luận về việc chế tọa, STEAM, tư duy thiết kế và nhiều phương cách giáo dục mới cho lớp học ngày nay.

image27-110 image32-122 img_0505 img_1638